DDR 存储器匹配 (VTT)

英特尔®Enpirion® EV13xxQI 存储器匹配产品在很小的面积上实现了很高的效率,满足了 DDR 存储器匹配电压应用 (VTT) 的所有电源要求。

型号
IOUT
(A)
VIN
(VDC)
VOUT
(VDC)
封装 封装大小(mm)
解决方案大小(1) (mm2) 特性
EV1320QI 2.0 1.0 - 1.8 0.5 - 0.9 QFN16 3.0 x 3.0
80 超薄 0.55 mm 外形;高效源/宿  VTT 转换器
EV1340QI 5.0 1.0 - 1.8 0.5 - 0.9 QFN54 5.5 x 10.0 125 跟踪 VDDQ 的严格稳压输出;集成电感
EV1380QI 8.0 1.0 - 1.8 0.5 - 0.9 QFN68 8.0 x 11.0 198 跟踪 VDDQ 的严格稳压输出;集成电感

说明

  1. 解决方案大小估算包括所有建议的外部组件