Stratix® V FPGA

英特尔 28 纳米 Stratix® V FPGA 提供了面向高端应用的高带宽、高级系统集成和超凡的灵活性。

另请参阅:FPGA 设计软件设计商店下载社区支持

Stratix® V FPGA