NVM 降级包,适用于 英特尔® 以太网 适配器 700 系列

683939
3/29/2022

介绍

为英特尔® 以太网适配器 700 系列(8.60 至以前的版本)提供 NVM 降级包

可供下载

 • 大小:288.5 MB
 • SHA1:9FA24403BBABA3AA9C343D471490D09AD80161B5
 • 大小:281.3 MB
 • SHA1:712C61842B1B4FBB9DACF9F51ADBBE463C7D965F
 • 大小:279.8 MB
 • SHA1:B75649A860A81DCD68530F35DBF3C798E1EC84AF
 • 大小:268.5 MB
 • SHA1:D45E9076F2E09E1C191EE14FC946F05F22C6E87A
 • 大小:277.2 MB
 • SHA1:49231163662FA27082934BF93D6176619D8177DD
 • 大小:279.3 MB
 • SHA1:E1F8B8FF83A643AD60C38964A1E37906A667BD73
 • 大小:261.9 MB
 • SHA1:996F80D1BE366B31A5A2758B2BCBE2AA463987AF
 • 大小:248.2 MB
 • SHA1:B174C163DEAA9CDB1BAFF177762A7A8EC2B79215
 • 大小:195.3 MB
 • SHA1:9D80CBA35A05834CA37DCE1948BF0BB180662B02
 • 大小:202.2 MB
 • SHA1:6681005FAE6C63DEEDC25E781DBD1140B74035A9
 • 大小:186.8 MB
 • SHA1:574A13A60BB8DBE0F3234CE2D9DC5C59EDF8C696
 • 大小:155 MB
 • SHA1:F2DBFF60F145F23F50CA31CF519F06C66FA4FB8C

详细说明

概述

注:此下载记录包含从 NVM 8.60 降级到 NVM 8.50, 8.40, 8.30, 8.20, 8.15, 8.10, 8.00, 7.30, 7.20, 7.10, 7.00 和 6.80

下载 英特尔® 以太网 适配器的 NVM 降级包

使用降级文件前已读取

虽然 NVM 升级和降级使用相同的工具集,但操作顺序是异的。 降级工具先执行,然后安装匹配的驱动程序

所有降级路径和包括的文件:

NVM 8.60 至 8.50

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.50

软件/驱动程序降级版本: 26.626.726.827.0

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_50.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 8.40

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.40

软件/驱动程序降级版本: 26.4

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_40.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 8.30

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.30

软件/驱动程序降级版本: 26.2 26.3

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 8.20

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.20

软件/驱动程序降级版本: 26.0、 26.1

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 8.15

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.15

软件/驱动程序降级版本: 25.525.6

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_15.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 8.10

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.10

软件/驱动程序降级版本: 25.4

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 8.00

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:8.00

软件/驱动程序降级版本: 25.2

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v8_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 7.30

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:7.30

软件/驱动程序降级版本:25.1、25.1.1

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 7.20

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:7.20

软件/驱动程序降级版本: 25.0

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v7_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 7.10

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:7.10

软件/驱动程序降级版本: 24.324.424.5

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 7.00

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:7.00

软件/驱动程序降级版本: 24.024.124.2

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

====================

NVM 8.60 至 6.80

当前 NVM 版本:8.60

支持的降级版本:6.80

软件/驱动程序降级版本: 23.423.523.5.123.5.2

包括的文件

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe

=======================================================

相关主题

此下载对下面列出的产品有效。

本页面上的内容是原始英文内容的人工翻译与计算机翻译的组合。我们提供此内容是为了您的便利并且仅供参考,未必完整或准确。如果本页面的英文版与翻译版之间存在任何冲突,应以英文版为准。 查看此页面的英语版本。